برچسب: روانشناسی

استاندارد

اثرهاله ای چیست؟

اثر هاله ای تمایل به برداشت های مثبت از یک شخص، شرکت، نام تجاری یا محصول در یک حوزه است که به طور مثبت بر عقیده یا احساسات فرد تأثیر می گذارد. این اصطلاح توسط چه کسی گفته شد؟ این اصطلاح برای اولین بار توسط ادوارد تورندایک ابداع شد . یک مثال ساده از جلوه هاله