تیم ما

علی رفیعی

علی رفیعی

مدیر عامل

محمد حسین جعفری

محمد حسین جعفری

مدیر اداری

باران انفرادی

باران انفرادی

مدیر اجرایی

حسین اخوان راد

حسین اخوان راد

سرپرست بازاریابی مشهد

علی خسروجردی

علی خسروجردی

کارشناس بازاریابی

علی قربانی

علی قربانی

کارشناس بازاریابی

امیر حسین عربی

امیر حسین عربی

کارشناس بازاریابی

مسعود شبانی

مسعود شبانی

کارشناس بازاریابی

مهلا درودی

مهلا درودی

کارشناس بازاریابی

مژده بیات

مژده بیات

کارشناس بازاریابی

ابوالفضل رفیعی

ابوالفضل رفیعی

امور مالی

صفورا محمد نژاد

صفورا محمد نژاد

امور مالی

مهتاب آذین آرا

مهتاب آذین آرا

گرافیست

یزدان برقعی

یزدان برقعی

گرافیست

طاهره پریمی

طاهره پریمی

کارشناس اجرا

بهنوش دائی

بهنوش دائی

کارشناس اجرا

سارا عجمی

سارا عجمی

کارشناس اجرا

مهدیه عباسی

مهدیه عباسی

کارشناس اجرا

رضوان رامی

رضوان رامی

کارشناس اجرا

ریحانه قربانی

ریحانه قربانی

کارشناس seo