تیم ما

علی رفیعی

علی رفیعی

مدیر عامل

محمد حسین جعفری

محمد حسین جعفری

مدیر اداری

باران انفرادی

باران انفرادی

مدیر اجرایی

علی قربانی

علی قربانی

کارشناس بازاریابی

مژده بیات

مژده بیات

کارشناس بازاریابی

فهیمه مومنی

فهیمه مومنی

کارشناس بازاریابی

محمد هادی مفیدی

محمد هادی مفیدی

کارشناس بازاریابی

مهدی صادق نژاد

مهدی صادق نژاد

کارشناس بازاریابی

صفورا محمد نژاد

صفورا محمد نژاد

امور مالی

ابوالفضل رفیعی

ابوالفضل رفیعی

امور مالی

مهتاب آذین آرا

مهتاب آذین آرا

گرافیست

مرتضی نکوئیان

مرتضی نکوئیان

کارشناس تبلیغات

طاهره پریمی

طاهره پریمی

کارشناس اجرا

سارا عجمی

سارا عجمی

کارشناس اجرا

رضوان رامی

رضوان رامی

کارشناس اجرا

ریحانه قربانی

ریحانه قربانی

کارشناس seo