تیم ما

علی رفیعی

علی رفیعی

مدیر عامل

محمد حسین جعفری

محمد حسین جعفری

مدیر اداری

باران انفرادی

باران انفرادی

مدیر اجرایی

علی قربانی

علی قربانی

کارشناس بازاریابی

امیر حسین عربی

امیر حسین عربی

کارشناس بازاریابی

مژده بیات

مژده بیات

کارشناس بازاریابی

صفورا محمد نژاد

صفورا محمد نژاد

امور مالی

ابوالفضل رفیعی

ابوالفضل رفیعی

امور مالی

مهتاب آذین آرا

مهتاب آذین آرا

گرافیست

مرتضی نکوئیان

مرتضی نکوئیان

کارشناس تبلیغات

طاهره پریمی

طاهره پریمی

کارشناس اجرا

سارا عجمی

سارا عجمی

کارشناس اجرا

رضوان رامی

رضوان رامی

کارشناس اجرا

ریحانه قربانی

ریحانه قربانی

کارشناس seo