تیم ما

علی رفیعی

علی رفیعی

مدیر عامل

محمد حسین جعفری

محمد حسین جعفری

مدیر اداری

باران انفرادی

باران انفرادی

مدیر اجرایی

علی قربانی

علی قربانی

مدیر بازاریابی

مژده بیات

مژده بیات

مدیر توسعه

فهیمه مومنی

فهیمه مومنی

کارشناس بازاریابی

محمد هادی مفیدی

محمد هادی مفیدی

کارشناس بازاریابی

مهدی صادق نژاد

مهدی صادق نژاد

کارشناس بازاریابی

رضوان رامی

رضوان رامی

کارشناس تبلیغات

دینا حسینی

دینا حسینی

کارشناس بازاریابی

آتنا داوودی

آتنا داوودی

کارشناس بازاریابی

صفورا محمد نژاد

صفورا محمد نژاد

امور مالی

ابوالفضل رفیعی

ابوالفضل رفیعی

امور مالی

مهتاب آذین آرا

مهتاب آذین آرا

گرافیست

زهره رستگار مقدم

زهره رستگار مقدم

گرافیست

مرتضی نکوئیان

مرتضی نکوئیان

کارشناس تبلیغات

طاهره پریمی

طاهره پریمی

کارشناس اجرا

سارا عجمی

سارا عجمی

کارشناس اجرا

نوشین نجات پور

نوشین نجات پور

کارشناس اجرا

فرخنده مقدس

فرخنده مقدس

کارشناس اجرا

سحر رهنما

سحر رهنما

کارشناس اجرا

ریحانه قربانی

ریحانه قربانی

کارشناس seo