دسته بندی ویژگی: دیجیتال مارکتینگ

استاندارد

تبلیغات تلگرام

اجرای تبلیغات هـدفـمـنـد بـه صورت گسترده
بازدیدی و رزرو قوی تـریـن کانال هـای تلگرام
،همراه با ارائه ی گزارش لحظه ای

استاندارد

تبلیغات اینستاگرام

برگزاری کمپین های انبوه اینستاگرام به صورت
بـازدیـدی پـسـت و استوری و همچنین رزرو
پیجهای محتوایی مطرح اینستاگرام

استاندارد

تبلیغات اینفلوئنسری

مشاوره و ارائـه پلن های ایـنـفـلـوئـنـسـری
همکاری بدون واسطه با برترین صفحات افراد
تاثیرگذار در اینستاگرام

استاندارد

تولید محتوا

تولید محتوا در بستر شبکه‌های اجتماعی
طراحی عکس،تـولید ویدیو و تیزهای تبلیغاتی،
گیف و کپشن نویسی