فرا رسانه با ما تاپ

تیم ما

علی رفیعی

علی رفیعی

مدیر عامل

محمد حسین جعفری

مدیر اداری

باران انفرادی

مدیر اجرایی

علی قربانی

مدیر بازاریابی

مژده بیات

مدیر توسعه

فهیمه مومنی

کارشناس بازاریابی

محمد هادی مفیدی

کارشناس بازاریابی

مهدی صادق نژاد

کارشناس بازاریابی

رضوان رامی

کارشناس تبلیغات

دینا حسینی

کارشناس بازاریابی

صفورا محمد نژاد

امور مالی

ابوالفضل رفیعی

امور مالی

مهتاب آذین آرا

گرافیست

یزدان برقعی رضوی

گرافیست

مرتضی نکوئیان

کارشناس تبلیغات

طاهره پریمی

کارشناس اجرا

سارا عجمی

کارشناس اجرا

نوشین نجات پور

کارشناس اجرا

فرخنده مقدس

کارشناس اجرا

سحر رهنما

کارشناس اجرا

ریحانه قربانی

کارشناس seo

خروج از نسخه موبایل